Nuova Guseo (Mixing , Milling , Grinding in Solid)

شرکت ایتالیایی Nuova Guseo با بیش از 30 دهه سابقه در زمینه ماشین آلات بخش جامدات شامل هامر میل، جت میل و انواع میکسر های مواد بسیار سبک و فعال می باشد که بطور خاص برای کاربران در صنعت های شیمی، دارویی، غذایی، آرایشی و معدن طراحی و ساخته می شوند. 

این شرکتبا بیش از 3 دهه سابقه، به صورت تخصصی در زمینه ماشین آلات بخش جامداتشامل انواعMilling ازقبیل هامر میل،Cone mill ،جت میل، Micronizer وانواعمیکسرهای Horizontal وVertical که به طور خاص برای کاربران صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، آرایشی بهداشتی طراحی و ساخت فعال می باشد.

www.nuovaguseo.eu